Background Image
Next Page  12 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 28 Previous Page
Page Background

12

תפיסתו של מאו דזה-דונג, יו"ר המפלגה

הקומוניסטית הסינית ומייסדה של סין

העממית, הייתה כי סין צריכה להתבסס

על עצמה, ואל לה להיפתח לקשרים

חיצוניים רבים מדי. עיקר יחסי החוץ

והגומלין של סין בשנים שלאחר מכן היו

עם בריה"מ.

לאחר פטירתו של מאו ב-6791, ועם עליית

יורשו, דנג סיאו-פינג, לשלטון, החלה

מגמה זו להשתנות. במהלך שנות ה-08

החליטהסין להיפתח יותר ויותראלהעולם

ואל המערב, בעיקר מבחינה כלכלית.

עד היום יש הבדל בין קצב היפתחותה

של סין במישור הכלכלי לזה החברתי-

פוליטי, והיא נעה במהלך כל השנים על

שני צירים נפרדים בתחומים אלה.

עם חשיפתה של סין, גדלה גם חשיפתם

של יותר ויותר סינים לקשרים עם

מערביים.

התיירות לסין וממנה ב-02 השנים

האחרונות גדלה במידה ניכרת. לפני

כ-03 שנה היה קשה להיכנס למדינה

שלא במסגרת מאורגנת, ולצאת ממנה

בחופשיות. כיום סין פתוחה בפני

התיירות העולמית, והיא מדינת המקור

הראשונה בעולם לתיירות יוצאת.

רקע תרבותי - בין קונפוציוס לבודהה

עד תחילת המאה ה-02 נשלטה סין

על ידי שושלות קיסריות שהתחלפו

כל אימת שירדו מגדולתן ואת מקומן

תפסה שושלת קיסרית חדשה. במהלך

התקופה הקיסרית התפתחו בסין שלוש

פילוסופיות מרכזיות.

קונפוציוניזם

קונפוציוס, מגדולי הפילוסופים של סין,

חי בין המאה ה-6 ל-5 לפנה"ס והיה יועץ

פוליטי של אחד מקיסרי סין. התפיסה

החברתית-פוליטית שפיתח מהווה עד

היום את התשתית החברתית בסין.

בעיקרה שואפת תפיסה זו להרמוניה

חברתית, על ידי הסדרת מערכות

היחסים בין הרבדים החברתיים השונים

בחברה: שלטון ועם, התא המשפחתי

ויחסים בין אדם לחברו.

הקונפוציוניזם מתווה "כללי משחק"

ברורים, והופך בכך את התשתית

החברתית בסין למאוד היררכית - על

האדם לפעול בהתאם למיקומו במערכת.

אופן ההתנהלות הנכון, על פי "כללי

המשחק" חשוב ביותר, לעתים אף חשוב

מהתוכן. כלומר, אם ברצוני להעביר

לאחר מסר מסוים, עלי לעשות זאת

כיאות. גם אם הצדק בידי, אם האופן בו

המסר יועבר לא ייתפס כלגיטימי, תיפגם

התמיכה בצדקתי או הרצון לשתף עמי

פעולה.

סין - תרבות מרשימה

והיסטוריה בת אלפי שנים