Background Image
Next Page  11 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 28 Previous Page
Page Background

11

רקע היסטורי - מסורת מול חדשנות

התרבות הסינית היא בין העתיקות

ביותר המתועדות בהיסטוריה האנושית,

החל משנת 0002 לפנה"ס לערך.

במשך אלפי שנים הייתה סין מרכז

בעצמה והתפתחה ייחודית מבחינה

תרבותית, חברתית, מדעית, השכלתית

וטכנולוגית. היא נחשבה לערש התרבות

באזור מזרח-אסיה.

הכתב הסיני ומבנים חברתיים-פוליטיים

רבים אומצו על ידי שכנותיה.

סין החשיבה את עצמה, ונחשבה במידה

רבה על ידי הסובבים אותה, כלב האזור.

עם כניסת אימפריות המערב לאזור,

ניסו מדינות אלה לפתוח את סין לסחר

בין-לאומי ולכינון בריתות וקשרים ביו-

לאומיים, אך ללא הצלחה רבה. הסינים,

על פי רוב, לא היו מעוניינים בכך.

בשל גודלה ורב-גוניותה של סין, יכלה

מדינה זו להסתמך על עצמה לשם

אספקת כל צרכיה ולהבטחת שגשוגה

הכלכלי.

חוסר ההלימה בין תוכניות המערב

לאלה הסיניות, גרם ללא מעט חיכוכים

ומאבקים בין הצדדים.

בעקבות מלחמות העולם (הראשונה

והשנייה) פחתה בהדרגה הנוכחות

המערבית בסין. בזמן מלחמת העולם

השנייה היוותה סין בת ברית של מדינות

המערב נגד גרמניה הנאצית ובת בריתה,

יפן. כמו כן פתחה סין את שעריה

לפליטים יהודים מאירופה, בעיקר בעיר

שאנגחאי, שבה יש עד היום רובע יהודי.

תוך כדי מלחמת העולם השנייה התחולל

בתוך סין מאבק קשה ועקוב מדם

בין המפלגה הרפובליקנית למפלגה

הקומוניסטית. לאחר קרבות ממושכים

הצליחו הקומוניסטים ב-9491 לגבור

על הרפובליקנים, והאחרונים נסו על

משפחותיהם ורכושם לטייוואן.